• مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، مرکز رشد
  • پذیرش: 026-34916073

اهداف

image image
اهداف سازمانی

بخش کالیبراسیون

خرید و بروزرسانی سالیانه تجهیزات کالیبراسیون

برگزاری دوره های آموزشی سه ماه یک بار در سال ویژه کارکنان

ارزیابی دقیق از بازخورد رفتار کارکنان با مشتریان

بروز رسانی سامانه ثبت درخواست و الکترونیکی شدن فرایند ها

جلوگیری از رفت و آمد فیزیکی و خدمات رسانی آنلاین

ارائه تخفیف های مناسبتی جهت حمایت از مشتریان قدیمی

اطلاع رسانی هوشمند پیامکی و پست الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان

پایش اطلاعات آزمون ها و ارزیابی دقیق نتایج به مشتریان

ارائه خدمات یکپارچه و بدون تاخیر به مشتریان